Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die worden gesloten tussen Dekkers Familierecht (hierna: het kantoor) en de cliënt, eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten daaronder begrepen, tenzij hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De behandelend advocaat is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

Totstandkoming en uitvoering overeenkomst van opdracht

 1. Wanneer een cliënt aan het kantoor een opdracht geeft om zijn belangen te behartigen, dan komt de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en het kantoor pas tot stand, nadat het kantoor deze opdracht heeft aanvaard.
 2. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden.
 3. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging van de opdracht door het kantoor aan de cliënt.
 5. De advocaat voert een opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
 6. Het kantoor behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt aan het kantoor toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.
 7. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot een ontstaan van een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. De behandelend advocaat is bevoegd om de rechtsverhouding met de cliënt op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
 9. Het kantoor archiveert de dossiers gedurende vijf jaar, daarna worden deze vernietigd.
 10. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Verplichtingen cliënt

 1. De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan de behandelend advocaat te verstrekken. De cliënt staat jegens de behandelend advocaat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal de behandelend advocaat steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.
 2. Indien de cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Aansprakelijkheid

 1. Het kantoor en/of de advocaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.
 2. De bij het kantoor werkzame advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van de betreffende advocaat (en eventueel haar medewerkers) is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de behandelend advocaat aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte en ontvangen honorarium tot een maximum van € 10.000,00.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins onverhoopt letsel aan personen of beschadiging aan zaken wordt toegebracht, waarvoor het kantoor en/of één van haar advocaten aansprakelijkheid draagt, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door het kantoor gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval als de opdrachtgever binnen dertien maanden nadat hij een tekortkoming van de betreffende advocaat heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken nagelaten heeft bij de bevoegde rechter een rechtsvordering in te stellen.
 6. Het kantoor en/of de advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende schade van door de advocaat ingeschakelde derden.
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.

Tarieven, declaraties en betalingen

 1. Behoudens andere schriftelijke afspraken zullen de werkzaamheden door de behandelend advocaat in rekening worden gebracht op basis van het aantal gewerkte uren tegen het afgesproken uurtarief, vermeerderd met 21% BTW. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bevestigd. In beginsel zal maandelijks aan cliënt een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Het kantoor heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen.
 2. Aan iedere cliënt zullen worden doorbelast alle door de behandelend advocaat ten behoeve van de zaak te maken kosten, zoals reiskosten, de kosten van gemeentelijke uittreksels, de kosten van een ingeschakelde deurwaarder en griffierechten.
 3. Het staat het kantoor vrij betaling van een voorschot te verlangen alvorens (verdere) werkzaamheden worden verricht, om daarmee declaraties te verrekenen. Het voorschot wordt eerst verrekend met de oudste declaratie(s). De overeenkomst wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat dit door de advocaat verlangde voorschot binnen de door de advocaat gestelde termijn wordt voldaan.
 4. Declaraties dienen -zonder opschorting of verrekening- binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 5. Indien de behandelend advocaat invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt. De behandelend advocaat maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn van veertien dagen aanspraak op een vertragingsrente van 1,5% per maand voor het openstaande bedrag inclusief rente. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.
  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en dient hij deze binnen de geldende betalingstermijn te voldoen.
 7. Bij niet tijdige betaling van de verrichte werkzaamheden, is de behandelend advocaat gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande declaratie(s) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de behandelend advocaat voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens het kantoor geproduceerde adviezen, contracten/overeenkomsten of andere stukken al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Reikwijdte, toepasselijk recht, klachtenregeling en geschillenbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en haar opdrachtgever of wederpartijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor klachten van de opdrachtgever geldt de ‘klachtenregeling’, welke te vinden is op de website van het kantoor (www.dekkers-familierecht.nl).
 3. In het geval een geschil om wat voor reden dan ook niet intern of door de Geschillencommissie Advocatuur wordt beslecht, is uitsluitend de rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, bevoegd van het geschil kennis te nemen. Indien de behandelend advocaat als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de cliënt in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

Klachtenregeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Dekkers Familierecht en de cliënt.

2. Dekkers Familierecht draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Dekkers Familierecht heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat/mevrouw mr. C.J.W.F. Dekkers, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. 

Artikel 8 Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.